ภารกิจ

ภารกิจ

1. อำนวยการและควบคุมการปฏิบัติตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงาน
ส่งกำลังบำรุงให้เป็นไปตามนโยบายและแบบธรรมเนียมของทางราชการ

2. จัดงานการส่งกำลังบำรุง เพื่อสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพภาคที่ 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ถูกต้อง  ทันต่อเหตุการณ์และเวลา