ปฏิทินการดำเนินงาน ผบ.ช

  0
  18

  ตุลาคม 2020

  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1
  • การตรวจการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63
  • วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2
  • พิธีรับ - ส่งหน้าที่ มทภ.2
  • การจัดงานเลี้ยงรับ-ส่งหน้าที่ มทภ.2
  3
  • การตรวจการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63
  4
  5
  • การตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63
  • การประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ 8/2563 (วาระพิเศษ)
  6
  • การตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63
  • การตรวจการซักซ้อมย่อยเตรียมการจัดงานวันสถาปนา บชร.2
  • ประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ 8/2563
  7
  • การตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63
  • การตรวจการซักซ้อมใหญ่เตรียมการจัดงานวันสถาปนา บชร.2
  8
  • การประชุมมอบนโยบายและสั่งการของ มทภ.2 ต่อ ผบ.นขต.ทภ.2 ถึงระดับ กองพัน
  • ตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารใหม่ เดินทางไกล
  9
  • พิธีสักการะพระสีหพ่าห์
  • พิธีสักการะพระสีหพ่าห์ และ ท้าวสุรนารี
  • พิธีสักการะศาลพระภูมิ
  • พิธีบำเพ็ญกุศล
  • การจัดเลี้ยงแขกรับเชิญ และกำลังพล บชร.2
  • กิจกรรมมอบไอศครีมให้กับเด็กนักเรียน รร.อนุบาล บชร.2
  • พิธีมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับกำลังพลและครอบครัว
  • การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วย บชร.2
  10
  11
  12
  • พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิจร ครบรอบ 4 ปี วันคล้ายสวรรคต
  • กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  13
  • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
  • ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
  • ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  14
  • ประชุมสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญรอบ 1 ปี ประจำปี 2563
  15
  • เฝ้าฯ รับ - ส่ง เสด็จ
  16
  17
  18
  19
  20
  • เฝ้าฯ รับ - ส่ง เสด็จ
  21
  • การตรวจสอบกำลังพลปฏิบัติงานนอกที่ตั้งชั่วคราว ประจำเดือน ต.ค. 63
  22
  • การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.บชร.2
  • ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน (AAR รอบปี)
  23
  • ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
  • ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31